#2 Co by měl vědět každý autor hudby a textu

Abychom se mohli odpíchnout dál ve vodách hudební administrativy, tak jednou z prvních věcí, která by zde měla být vysvětlena, je kolektivní správa autorských práv. V ČR mohou kolektivní správu autorských práv vykonávat pouze organizace na základě licencí vydaných Ministerstvem kultury ČR. . Tyto organizace pod sebou sdružují tvůrce a výkonné umělce, kteří působí v dané oblasti tvorby, vymezené MK ČR.

Kolektivní správci s licencí MKČR
OSA – Ochranný svaz autorský
Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců
Dilia – Divadelní, literární, audiovizuální agentura
OOA-S – ochranná organizace autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
Gestor – spravuje právo na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla
OAZA – Ochranná asociace zvukařů

Kolektivní správci

Kolektivní správci mají povinnost, na základě licenčních smluv, vybírat pro své zastupované nositele práv autorské odměny všude tam, kde dochází k veřejné produkci – v případě hudby a textů jsou to hudební pódia, televize a rádia, diskotéky, restaurace, obchody atd., tedy veškeré prostory, kde se konají hudební akce a veřejně se provozuje hudba, filmy, video, a všude tam, kde to stanoví autorský zákon nebo smlouva uzavřená s umělcem. Získané peníze z veřejných produkcí pak tito kolektivní správci rozúčtovávají podle rozúčtovacích řádů jednotlivým nositelům práv, tedy umělcům.

Komunikace přes hranice

Výše uvedené organizace mají smlouvy uzavřené také se zahraničními partnerskými organizacemi. Zastupují tedy i zahraniční umělce. Naopak, pokud je dílo českého umělce (nositele práv) provozováno v zahraničí, pak tento umělec dostane svou odměnu z veřejného provozování v cizině prostřednictvím českého kolektivního správce – ten musí mít smlouvu s ochranným svazem daného státu. Samozřejmě se tak stane jen tehdy, pokud bude produkce řádně nahlášena a bude potvrzen repertoárový list nebo jinak nahlášeno užití díla či výkonu. To platí v cizině i v ČR – bez splnění této byrokratické povinnosti, nemůže žádný kolektivní správce rozúčtovat odměny jednotlivým umělcům a tvůrcům.


Tento text vychází z tištěné příručky Muzikantův průvodce byrokracií, kterou vydal Svaz autorů a interpretů (SAI). Můžete si ji zdarma vzít v backstagei SAI a Muzikus stage na letních festivalech, nebo si o ni napsat na sai@sai.cz